Виза за Русия

 

В офисите на Оптима Плюс се приемат заявки за оформяне на туристически-визи, бизнес-визи (еднократни, многократни), транзитни и хуманитарни входни визи за Русия.

Целта на пътуване в Русия може да бъде – бизнес-среща; участие и посещение на изложения и панаири; туризъм; пътуване по линия спорт, лечение, образование; посещение на роднини и приятели.


Приемането и издаването на готовите документи за частни лица, фирми и агенти се осъществява всеки ден, от 08.00 до 18.00, освен събота и неделя.

 

Сроковете на оформяне на визите:

Обикновена тарифа - 10 календарни дни

Срочна тарифа - 4 работни дни


Забележки:

Дните се броят от датата на влизане на документите ви в Консулския Отдел на РФ

Празничните дни за Руска Федерация не се броят.


Необходими документи за издаване на визи за Русия:

 • Задграничен паспорт на гражданина на Р България , валиден 6 месяца след приключване на Вашата виза. Наличие поне на две чисти страници в паспорта;
 • За гражданите на Европейския Съюз , кандидатстващи за виза в София е необходимо да предоставят допълнително ксерокопие на ID карта;
 • За гражданите от други държави, кандидатстващи за виза в София е необходимо да предоставят допълнително ксерокопие на ID карта. Сътрудник на фирмата прави допълнително запитване относно съглашенията и реда на полагане на визи за дадената страна. Справката се прави в рамките на 24 часа и е безплатна. Фирмата се ангажира с набавянето на необходимите документи съгласно изискванията на Федералния закон на РФ;
 • 2 броя цветни актуални снимки паспортен формат;

 

Попълнена задължително с черен химикал Визова Анкета. Попълването на Анкети може да стане и в офиса на Оптима Плюс при съдейстнието на сътрудници на фирмата.

 

 • Копие от Медицинска застраховка с „Асистанс”, с минимално застрахователно покритие от 5000 евро (Важи само за кандидатстващи за туристически визи, с престой в РФ до 30 календарни дни). На полицата трябва ясно да се четат трите имена, ЕГН / ЛНЧ и застрахователния период. Периодът на застраховката трябва да съвпада с искания от кандидата период на визата. Застраховката може да бъде направена и в офис на Оптима Плюс.

 

Фирмата има лиценз на оператор за лични данни съгласно законите на РБ.

 

Фирмата стриктно спазва обявените срокове за оформянето на документите. Получаването на готовите визи и разходните документи се осъществява в офисите на фирмата.

 

Полезна информация относно визовия режим с Руска Федерация.


Видове визи - според целта на пътуването, съществуват следните видове руски визи:

 • Частна – издава се за срок до 3 месеца и е предназначена е за тези, които са поканени да гостуват. Същите следва да разполагате със стандартна оригинална покана за гостуване (т.нар. “приглашение”);
 • Делова – предназначена е за чуждестранни граждани, които планират делово посещение в Руската Федерация (напр. за провеждане на преговори, участие в бизнес-форуми, изложения и др.). Тази виза се издава също срещу представена покана, може да бъде еднократна, двукратна с валидност до 3 месеца, или многократна с валидност до 12 месеца.
 • (Важно: непрекъснатото пребиваване на територията на Руската Федерация на основание многократна делова виза със срок на валидност 12 месеца не може да надхвърля 180 денонощия.)
 • Учебна – издава се за срок от 3 месеца на чужд гражданин с цел обучение в учебно заведение в РФ срещу покана с възможност за последващо продължаване от МВР (МВД) на РФ чрез издаване на многократна виза за срока на действие на договора за обучение, но за не повече от 1 година за всяка следваща виза.
 • Хуманитарна – издава се срещу покана, или в изключителни случаи срещу лично писмено заявление, с цел участие във форуми на културата, науката, обществено-политическите връзки, спортни състезания, религиозни контакти, поклонничество, благотворителна дейност или доставка на хуманитарна помощ. Бива еднократна или двукратна за срок от 3 месеца или многократна за срок до 1 година. Непрекъснатото пребиваване в РФ по многократна едногодишна виза не може да превишава 180 дни в рамките на 1 година.
 • Туристическа – издава се за 1 месец. Следва да разполагате: с оригинален туристически ваучер от лицензиран руски туроператор и стандартно туристическо потвърждение от този туроператор или хотел, регистриран към Министерство на външните работи на Руската Федерация, че ще бъдете настанен (следва да съдържа регистрационен номер).

 

 

Oсновнните положения за влизане в РФ, валидни за всички видове визи.

С нота № 3372 от 31 януари 2003 г. Министерството на външните работи на Руската Федерация уведомява, че от 10.02.2003 г. чуждите граждани, които влизат в Руската Федерация са задължени безплатно да получат и попълнят (в самолета или на руското летище) миграционна карта. Тя трябва да се съхранява по време на целия престой на територията на Руската Федерация, понеже подлежи на връщане при излизане от страната.

 

Визовият режим не засяга чуждестранните граждани, които са получили т.нар. \"вид на жителство\", т.е. право на постоянно пребиваване в Руската Федерация. Тези лица могат свободно да напускат и безпрепятствено да се връщат на територията на Руската Федерация без виза, само с документи, удостоверяващи тяхната самоличност и притежавания от тях статут.


Руската виза не може да бъде продължена! Допуска се само в изключителни случаи, за срок до 10 денонощия, при наличие на мотивирана молба и документи, потвърждаващи необходимостта от такова продължаване.В случай, че изгубите или повредите руската виза, същата подлежи на възстановяване от органите на Министерство на вътрешните работи, след проверка на основанието и факта на нейното издаване.


Регистрация на чужди граждани в РФ

Съгласно Федералния закон № 109-ФЗ от 18 юли 2006 г. \"За Миграционния отчет на чужди граждани и лица без гражданство в РФ\", регистрацията на виза означава:

в течение на 3 работни дни след пристигането на мястото за пребиваване в Русия, чуждият гражданин е длъжен да се регистрира, т.е. да изпрати запълнена бланка \"Уведомяване за пристигане на чуждия гражданин на мястото на пребиваване\" в местния орган на ФМС Федерална Миграционна Служба и да получи на ръка откъснатата част от документа за „Уведомяване...”.

Това може да се направи както непосредствено в отделението на ФМС по местопребиваване, така и по пощата.

 

Регистрацията на Вашата виза (т.е. изпращането на „Уведомяването...”) след изтичане на 3 работни дни от деня на пристигане в Русия се наказва с глоба в милицията. Регистрацията на визата се повтаря при всяко влизане на територията на РФ или при смяна мястото на пребиваване в РФ. Отсъствието на регистрация не позволява на чуждия гражданин да извършва определени правови действия и може да бъде причина за налагане на глоба и задържането му в милицията. В различните региони на Русия могат да се отличават изискванията на местните отделения на ФМС за оформяне на регистрация. Ако Вие сте се настанили в хотел, то администрацията на хотела ще извърши регистрацията на Вашата виза за периода на Вашето пребиваване. Ако вие сте отседнали в частен дом , то регистрацията на визата може да направи собственикът на жилището. За това той трябва да попълни бланката за „Уведомяването” и да го предаде в местното отделение на ФМС или отделението на пощата.


Няколко съвета:

1. Всяко физическо лице, постоянно пребиваващо в РФ, може да стане за чужденеца приемаща страна.

 

2. Чужденецът представя на приемащата страна:

 

2.1. Задграничен паспорт

2.2. Миграционна карта получена на летището или при пресичане на границата

 

3. Приемащата страна:

3.1. Прави ксерокопие на:
а) паспорта на чужденеца (отворен на страницата с фотографията, страницата с визата и печата за мястото на пресичане на границата)
б) миграционната карта на чужденеца получена и попълнена на границата
в) своя паспорт (отворен на страницата с фотографията и страницата с регистрацията по постоянно местожителство)

3.2. След това с документите и ксерокопията се отива в районния отдел на УФМС (ОУФМС) – на този район, в който постоянно е регистрирана приемащата страна.

3.2.1. В ОУФМС се запълва в един екземпляр бланка \"Уведомяване за пристигане на чужденец\".

3.2.2. Представят се в ОУФМС:
а) запълнена бланка \"Уведомяване...\"
б) паспорт на приемащата страна + ксерокопия на посочените страници
в) копия от страниците на паспорта на чужденеца
г) копие от миграционната карта на чужденеца

3.2.3. Инспекторът от ОУФМС проверява документите. Ако всичко е попълнено правилно, то от \"Уведомяването...\" се отрязва долната част, на която инспекторът поставя дата на приемането, подписва се, Фамилия Име Бащино и заверява с печат.
При това, в миграционната карта не се правят никакви бележки.
Никаква държавна такса не се плаща.

3.2.4. Приемащата страна предава откъснатата част от „Уведомяването” на чужденеца. Повече нищо никой не трябва да прави (до отпътуването на чужденеца).
3.2.5. За времето на пребиваване на чужденеца в РФ той при проверки представя:

а) задграничен паспорт
б) миграционна карта
в)откъсната част от „Уведомяването...”.

3.3. Регистрацията може да се направи и в пощата.

3.3.1. Необходимо е да отидете в местното пощенско отделение.

3.3.2. Нужно е да попълните „Уведомяването...” в два екземпляра и да предоставите
останалите документи (паспорт на приемащата страна +ксерокопия; ксерокопия на паспорта на чужденеца и ксерокопия на миграционната карта на чужденеца)

3.3.3. Сътрудник на пощата ще ги провери. Ако всичко е точно, то в откъсната част на „Уведомяването” той ще постави дата, ФИО, подписва се, подпечатва и дава на приемащата страна.
Получената в пощата откъсната част от „Уведомяването...” приемащата страна предава на чужденеца.
Сътрудникът от пощата изпраща „Уведомяването” с ксерокопията на предоставените от приемащата страна документи в миграционната служба.

3.3.4. Оформянето на миграционната регистрация в пощата се заплаща - 118 рубли + от 0 до 60 рубли (за пощенски услуги)

3.3.5. При регистрация в пощата никакви други действия не са необходими.

 

Забележки:

1. При регистрация от приемащата страна (както в ОУФМС, така и в пощата) личното присъствие на чужденеца –НЕ Е НЕОБХОДИМО

2. Освен ксерокопие на паспорта на чужденеца и ксерокопие на миграционната карта, е нужно да се представят и оригиналите (паспорта на чужденеца и миграционната карта)

3. Регистрацията на чужденеца трябва да се извърши в течение на 3 работни дни от датата на влизане на територията на РФ.

4. Преди отпътуване, чужденецът е длъжен да върне на приемащата страна откъсната част от „Уведомяването...”. В момента на напускане територията на РФ (при пресичане на границата) у чужденеца от оригиналните документи остава само миграционната карта.

5. Препоръчваме да направите ксерокопие на откъснатата част на „Уведомяването” за да можете да го представите на границата при необходимост.

6. Приемащата страна в течение на 2 дни след отпътуване на чужденеца, връща откъснатата част от „Уведомяването...” (със запълнена дата на отпътуване) в ОУФМС или го изпраща в съответното ОУФМС по пощата като обикновено писмо.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РУСКИ ГРАЖДАНИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА БЪЛГАРСКА ВИЗА

Задължителни документи:

1.Формуляр на заявлението за издаване на виза (попълнен и подписан лично от кандидата).

2. Задграничен паспорт с валидност минимум 3 месеца след датата на прекратяване на планираното пътуване (+ копие на първата страница на паспорта). Подпис на международния паспорт е задължително!

3. Цветна снимка 3,5 х 4,5 на светъл фон (включително снимка на детето, регистрирано в паспорта). Снимката трябва да е ясна и на цялото лице, фронтална снимка.. Лицето следва да обхваща 70-80% от снимката (очите не трябва да бъдат червени на снимката). Домашно-
направени и любителски снимки, както и снимки, на които кандидатът е със слънчеви очила, няма да бъдат приемани!

4. Медицинска застраховка, валидна за цяла Европа и за целия период на пътуването, с минимално покритие от € 30,000.

5. Самолетни билети (оригинал и копие) или потвърждение за резервация за самолетни билети(в този случай оригиналите трябва да бъдат представени при получаването на паспорта).

 

Уважаеми клиенти, информацията публикувана на този сайт е с информационна и рекламна цел и е възможно да са допуснати грешки. Съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офисите на Оптима плюс !

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на телефони : 02/8624085 или 02/9620155, както и на електронната ни поща optima@optimatravelbg.com