ЗА НАС РЕЗЕРВАЦИЯ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ КОНТАКТИ КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

02 862 4085

02 962 0155

0894 349 640
  САЩ ГЪРЦИЯ ВИЗИ
САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
Чартъри
Багаж
Виза за САЩ
Мед. застраховка
Намаления
Корпоративни клиенти
Начало »  Мед. застраховка
Условия по застраховка “Пътуване в чужбина”

Уважаеми дами и господа,
Молим да се запознаете с условията на застраховката с цел избягване на недоразумения.
Покритите рискове по застраховката са посочени изчерпателно в Специалните условия. В случай на акутно
заболяване или злополука, налагащи ползването на медицински услуги, застрахованият или негов
представител са длъжни да се обърнат към Bulstrad Bulgaria , на посочените в полицата телефони, откъдето ще
получат указания за здравните заведения и лекари, при които може да се проведе лечението.
Уведомяването се извършва на посочените в полицата телефони на денонощния център в София.
Когато има опасност за живота на застрахования или същия е в безпомощно състояние, лечението
се извършва в най-близкото лечебно заведение. В този случай застрахованият трябва да информира
Асистанс компанията незабавно след преодоляване на кризата за състоянието си и да изпълнява дадените
му указания относно продължението на лечението.
Застрахованият е длъжен да представи на здравното заведение и Асистанс компанията застрахователна полица в оригинал.
Когато разходите за лечение са заплатени от застрахования, необходимо е да се представят от застрахования: медицинска епикриза за точната диагноза и проведеното лечение, рецептите, разписките
(фактурите) за платен лекарски хонорар, закупени лекарства и други.

Покрити рискове

В зависимост от уговорените условия се покриват следните рискове:

1. смърт на застрахования, която е пряка и непосредствена последица от злополука със застрахования, не е следствие на изключения от застрахователното покритие и е в лимита на застрахователната отговорност;
2. възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи, които са пряка и непосредствена последица от настъпването на злополука със застрахования, не са следствие на изключения от
застрахователното покритие и са в лимита на застрахователната отговорност;
3. възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи, които са пряка и непосредствена последица от настъпването на акутно заболяване на застрахования, не са следствие на изключения от
застрахователното покритие и са в лимита на застрахователната отговорност.
4. възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи за стоматологично обезболяване с лимит до 100 щатски долара.

Изключения от застрахователното покритие

I. Застрахователят не покрива смърт или медицински разходи, които са причинени пряко или
косвено от:
1. самоубийство или опит за убийство;
2. извършване или опит за извършване на престъпление от общ характер от страна на
застрахования; изпълнение на смъртна присъда или злополука, настъпила докато застрахованият е
задържан от органите на властта или се намира в затвор;
3. война или военни действия, въстание, държавен преврат, бунт или други подобни социални
явления;
4. ядрени взривове, радиоактивно излъчване, радиоактивно, химическо или биологическо
замърсяване, природни бедствия и всички други подобни събития с масови последици;
5. заболяване от Синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН), независимо как е
придобит или наречен, или заразяване с вируса на СПИН;
6. самолечение, неспазване на лекарските предписания;
7. бременност (вкл. извънматочна), раждане, аборт и произтичащите от тях усложнения или
заболявания;
8. сбиване от страна на застрахования;
9. практикуване на високорискови дейности. За такива се считат всички видове моторни, летателни,
въздухоплавателни, водоплавателни и подводни спортове и занимания, скокове от високо, катерения,
изискващи специална екипировка и спелеология;
10. употреба на алкохол, наркотици и други упойващи или стимулиращи вещества;
11. боравене с оръжие;
12. предварително съществуващо заболяване или състояние;
13. други събития, настъпили в следствие на излагане на опасност, преднамерено действие или
груба небрежност от страна на застрахования.
II. Застраховката не покрива смърт на лица под 14 години или на недееспособни лица, както и смърт
на лица над 65 години.
III. Не се включват в обхвата на покритието за медицински разходи и следните разходи:
1. разходи, свързани с преглед, лечение и хирургическа намеса, които не са извършени от
правоспособен лекар или лицензирано лечебно заведение;
2. разходи, свързани с медицински преглед и изследвания при които не е диагностицирано
заболяване или не е констатирано настъпването на злополука със застрахованото лице;
3. разходи, свързани с венерически болести, лечение на стерилитет, промяна на пола или
имплантиране;
4. разходи за рехабилитация, физиотерапия, кинезитерапия;
5. разходи за медицинско репатриране или репатриране на тленните останки, когато не е
извършено от Асистанс компанията КОРИС Интернешънъл, както и разходи, направени след
репатрирането;
6. всякакви разходи свързани с предварително съществуващо заболяване или състояние на
застрахования;
7. разходи за зъболечение, разходи за лечение на психични заболявания или психични
разстройства;
8. разходи за ефективна или козметична хирургия, която е предназначена за корекция на външен
вид, освен ако е наложено от обезобразяване или остро заболяване, покрито съгласно условията на
застрахователния договор;
9. всякакви разходи за експериментални и изследователски услуги;
10. всякакви разходи за медицинско наблюдение или изследване, или диагностични изследвания,
които са част от рутинно физическо изследване или проверка на здравето, включително ваксинации,
разходи за стъкла на очила, контактни лещи, слухови апарати, издаване на удостоверения и други;
11. разходи за личен комфорт при стационарно лечение като: телевизор, радио, фризьорски или
бръснарски услуги;
12. всяка част от разходите, която надхвърля обичайно необходимите и присъщи разходи, които са
покрити съгласно условията на застрахователния договор;
13. всякакви разходи, които са следствие на слънчево изгаряне или изгаряне в солариум, както и
всякакви разходи, които са следствие на слънчев и/или топлинен удар, измръзване.

Лимит на отговорност

1. в случай на покрита, съгласно условията на застрахователния договор смърт в следствие на
злополука, застрахователят изплаща застрахователната сума за смърт в следствие на злополука.
2. в случай на непредвидени и неотложни медицински разходи, застрахователят носи отговорност
само за реално извършени медицински разходи, които са до размера на застрахователната сума за
медицински разходи. В случай, че застрахованият не е ползвал услугите на Асистанс компанията, лимитът
на отговорност на застрахователя е в размер до 150 евро.
3. в случай, че съществуват други застрахователни договори, които осигуряват на застрахования
аналогично застрахователно покритие за медицински разходи, застрахователят отговаря пропорционално
на направените разходи, като неговият дял във всеки вид разходи е равен на стойността на разходите,
разделена на броя на договорите покриващи този вид разходи.
4. застрахователят покрива непредвидените и неотложни медицински разходи, покрити съгласно
застрахователния договор, които са извършени до 15 дни от датата на настъпване на застрахователното
събитие.

Ползващи се лица

I. Ползващи се лица в случай на смърт на застрахования, вследствие на злополука са законните
наследници на застрахования, фигуриращи в удостоверението за наследници.
II. Ползващо се лице в случай на непредвидени и неотложни медицински разходи вследствие на
злополука или акутно заболяване е Асистанс компанията.
Задължение на застрахования за уведомяване на Асистанс компанията

1. застрахованият се задължава в срок от 48 часа от настъпване на застрахователното събитие да
уведоми Асистанс компанията на посочените в Специалните условия на договора телефони на най-
близкото до местонахождението на застрахования представителство на Асистанс компанията.
Застрахованият е длъжен да предостави на Асистанс компанията/застрахователя застрахователния
договор, документи доказващи датата на застрахователното събитие и всички други поискани от Асистанс
компанията/застрахователя документи.
2. ако застрахованият не е уведомил Асистанс компанията в срока по т. 1, застрахованият се
задължава да уведоми застрахователя в срок до 7 дни от настъпването на застрахователното събитие.
3. в случай, че застрахованият не изпълни задълженията си по предходните точки
застрахователят/Асистанс компанията, може да откаже покриване на медицинските разходи.

Застрахователна тайна

Сведения, представляващи застрахователна тайна по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за
застраховането могат да се разкриват пред лицето, което е страна по застрахователното правоотношение
или ползва права по това правоотношение по силата на закон или договор, или по друг ред изрично
предвиден в закон.
Приложимо право. Подсъдност.
За неуредените в застрахователния договор въпроси се прилага българското законодателство.
Споровете се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на споразумение – пред компетентния
български съд.

Понятия

1. Застрахователен договор (застрахователна полица), наричан за краткост “договора” (“полицата”),
се състои от тези Общи условия, Специални условия и добавъци (ако има такива). Субсидиарно
приложение намира българското законодателство.
2. Специални условия (опис на полицата), са част от договора, която съдържа конкретните имена,
адреси, срокове, дати, суми и условия, както и подписите на страните по договора.
3. Страни по договора са застрахователят и застрахованият.
4. Застраховател е ЗАД “Булстрад Живот”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1301,
ул. “Света София”№6
5. Застраховащ е лицето, което сключва договора за застраховка със застрахователя и плаща
определената в договора премия. В случай, че застраховката е върху живота на застраховащия, той е и
застрахован.
6. Застрахован е физическото лице, върху чиито живот се сключва застраховката.
7. Срок на застраховката, е срокът през който застрахователят покрива поетите рискове.
8. Застрахователно събитие, е събитие настъпило със застрахования през застрахователния срок, което съобразно покритите рискове по договора води до изплащане на застрахователна сума или процент
от нея. В настоящият случай, застрахователно събитие може да бъде:

* настъпване на злополука,

* първично диагностициране на акутно заболяване.

9. Злополука е непредвидено, случайно и внезапно събитие с външен за застрахования произход,
настъпило през срока на застраховката, и против неговата воля, което причинява на застрахования телесно
увреждане (открито или вътрешно нараняване, счупване или спукване на кост, изкълчване на става,
скъсване или разтягане на сухожилие или мускул, обгаряне или измръзване на телесна повърхност,
отравяне, задушаване или удавяне).
10. Заболяване е съвкупност от оплаквания или клинични прояви, диагностицирани в лицензирано
лечебно заведение за първи път през срока на застраховката и регистрирани в официален медицински
документ, които причиняват неработоспособност или смърт. За дата на настъпване на заболяването се
приема датата на първичното му диагностициране.
11. Акутно заболяване е заболяване, което възниква остро, внезапно и непредвидено, представлява
опасност за живота или здравето на застрахования и изисква спешна и неотложна медицинска намеса.
12. Предварително съществуващо заболяване или състояние е заболяване или медицинско
състояние, за което застрахования е получил лечение, търсил е медицински съвет или е узнал за
съществуването му преди началото на застрахователния срок.
13. Медицински разходи включва следните разходи:
а) разходи за медицински преглед, изследвания, лечение и хирургическа намеса.
б) разходи за лекарства, медицински средства и употреба на медицински уреди.
в) разходи за стационарно лечение.
г) разходи, направени за превозване по спешност на застрахования с линейка от мястото на
злополуката или мястото където е настъпило заболяването до най-близкото лечебно заведение за
оказване на спешна и неотложна медицинска помощ.
д) разходи за репатриране на застрахован, който е на стационарно лечение в чужбина до болница в
страната на местоживеенето му.
е) разходи за репатриране на тленните останки на застрахования до местоживеенето му.
14. Непредвидени и неотложни медицински разходи са медицински разходи, спешно наложили се в
резултат на злополука или внезапно започнало акутно заболяване, чието неизвършване би довело до:

* постоянна опасност за здравето на застрахования;

* сериозно влошаване на телесните функции;

* други сериозни последствия, касаещи здравето и живота на застрахования.

Не са непредвидени и неотложни медицински разходи, разходите за лечение на хронични
заболявания, при които симптомите са близки до тези на акутните заболявания, но които са съществували
преди началото на срока на застраховката.
Асистанс компания
Асистанс компанията е компанията, която въз основа на сключен договор между нея и
застрахователя, в случай на възникване на нужда за извършване от застрахования на непредвидени и
неотложни медицински разходи, насочва застрахования към най-близкото подходящо здравно заведение за
оказване на медицинска помощ и заплаща направените медицински разходи в съответствие с условията и
ограниченията на настоящия застрахователен договор.
Асистанс компанията по настоящия договор е CORIS International.


ЗАСТРАХОВАЙТЕ СЕ !!!Член на:
Уеб Дизайн: ПроСтудио